Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki im. Kazimierza Pliszki

STATUT

Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki im. Kazimierza Pliszki

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Statut jest statutem Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki im. Kazimierza Pliszki założonego dnia 27.05.1995 r. i pierwotnie funkcjonującego pod nazwą Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.
 1. Stowarzyszenie Polskich Plantatorów Borówki im. Kazimierza Pliszki może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Polskich Plantatorów Borówki” oraz skrótu nazwy „SPPB”, a w kontaktach zagranicznych nazwy anglojęzycznej „Polish Blueberry Growers Association”

§ 2

Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz w oparciu o niniejszy Statut.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, a dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.


§ 5

Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o takim samym lub podobnym zakresie działania.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Stowarzyszenie powołane jest aby przez wspólne działanie i wzajemną pomoc realizować następujące cele:

 1. zrzeszanie plantatorów i ich reprezentowanie,
 2. promowanie konsumpcji owoców borówki wysokiej oraz edukacji zdrowotnej konsumentów,
 3. rozwój możliwości sprzedaży owoców borówki w kraju i poza granicami RP,
 4. działalność edukacyjna w zakresie uprawy borówki wysokiej w sposób gwarantujący wysoką jakość owoców i bezpieczeństwo konsumentów,
 5. wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej w zakresie rozwoju technologii i unowocześniania upraw,
 6. ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie działań ekologicznych,
 7. współkształtowanie przyjaznego środowiska prawnego i administracyjnego dla produkcji i konsumpcji owoców.


§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo, wsparcie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach, wystawach, seminariach, szkoleniach, wykładach, prelekcjach, warsztatach, rozmowach dwustronnych, negocjacjach, konkursach i pokazach,
 2. publikowanie ogłoszeń, reklam, artykułów, informacji poprzez media konwencjonalne i elektroniczne,
 3. działalność wydawniczą,
 4. wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu produktów upraw poprzez działania edukacyjne i informowanie o kosztach produkcji, infrastruktury, logistyki oraz pozostałych nakładach inwestycyjnych,
 5. współpracę z organizacjami i ośrodkami naukowymi w zakresie projektowania, prowadzenia i wykorzystania prac badawczych w produkcji i wykorzystaniu owoców oraz wymianę doświadczeń w zakresie metodologii i kierunkach rozwoju upraw w kraju i za granicą,
 6. wymianę doświadczeń z organizacjami o takim samym lub podobnym zakresie działania.

 

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, uprawiająca borówkę wysoką w celach zarobkowych lub pracująca w dziedzinie uprawy i hodowli roślin, która złoży pisemną deklarację. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą jednogłośnie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Osoba, której odmówiono przyjęcia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz jej przyjęciu jednogłośną uchwałą Zarządu podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój jednej z dziedzin działalności Stowarzyszenia, miała wpływ na jego rozwój i przyczyniła się do realizacji zadań Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu większością głosów uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.


§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający łącznie dziewięć miesięcy,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  • pozbawienia praw publicznych,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym znaków graficznych i logotypu,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego i terminowego opłacania składek.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego i terminowego opłacania składek,, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z konieczności opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 12

Stowarzyszenie posiada następujące organy:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej również Walnym Zebraniem, które jest organem stanowiącym i kontrolnym,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, który jest organem wykonawczym i reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz,
 3. Komisję Rewizyjną, zwaną dalej również Komisją, która jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 

§ 13

Walne Zebranie Członków stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia, niezastrzeżonych do właściwości innych organów. Do jego kompetencji należą w szczególności:

 1. uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 3. uchwalanie budżetu i planu działania na rok następny,
 4. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium z rocznej działalności,
 6. ustalanie zasad i sposobu zarządzania majątkiem, decydowanie o dystrybucji dochodów Stowarzyszenia,
 7. określanie wysokości składek członkowskich i wzoru deklaracji członkowskich,
 8. wybór członków honorowych Stowarzyszenia,
 9. rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu.


§ 14

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania.
 2. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu.
 3. Głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne, wyjątek stanowi sytuacja określona w § 15 ust. 2 i 4 oraz § 18 ust. 2 (powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej).
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 (zmiana statutu) oraz § 25 pkt 1) (rozwiązanie Stowarzyszenia).
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem sytuacji określonej w 24 ust. 2 oraz § 25 pkt 1.
 6. W przypadku braku obecności na Walnym Zebraniu Członków wymaganej statutem liczby członków zwykłych Stowarzyszenia, możliwe jest zwołanie kolejnego Walnego Zebrania Członków z tym samym porządkiem obrad, które ma się odbyć na 30 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w kolejnym terminie, zgodnie ze zdaniem poprzednim, podejmowane są niezależnie od ilości obecnych członków zwyczajnych z zastrzeżeniem § 25 pkt 1) (rozwiązanie Stowarzyszenia), w których wymagana jest obecności co najmniej 15 członków zwykłych Stowarzyszenia.
 7. Walne Zebranie Członków odbywa posiedzenie co najmniej raz w ciągu roku.
 8. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
 9. Walne Zebranie Członków może być też zwołane na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Członków najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po złożeniu pisemnego wniosku w tym przedmiocie.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, tj. zwołania kolejnego Walnego Zebrania, o terminie Walnego Zebrania członków oraz porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
 11. Dopuszczalne jest zawiadamianie członków Stowarzyszenia o posiedzeniu Walnego Zebrania w formie pisemnej – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, a w wypadku wyrażenia zgody przez członka – także w formie mailowej lub telefonicznej. Członkowie Stowarzyszenia przekazują odpowiednie dane kontaktowe Zarządowi.


§ 15

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 6 osób.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję. .
 3. Przy wyborze Zarządu oddzielnie głosuje się nad każdą kandydaturą.
 4. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie Członków w razie rażącego zaniedbywania obowiązków. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla powołania członka Zarządu.
 5. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
 6. Członkowie ustępującego Zarządu pełnią swoje funkcje do ukonstytuowania się nowego Zarządu.
 7. Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Zarządu, to na zwolnione miejsce Walne Zebranie Członków może wybrać nową osobę. Kadencja członków Zarządu wybranych w ten sposób kończy się wraz z zakończeniem kadencji Zarządu, zgodnie z ust. 6 powyżej.
 8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
 9. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. prowadzenie spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  3. przygotowywanie projektu budżetu i wykonywanie uchwalonego budżetu,
  4. przygotowanie projektu planu działalności Stowarzyszenia,
  5. zaciąganie zobowiązań i składanie oświadczeń woli dotyczących Stowarzyszenia,
  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,
  8. podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania i pozbawiania członkostwa członków Stowarzyszenia,
  9. prowadzenie list członków Stowarzyszenia oraz gromadzenie dokumentacji związanej z członkostwem,
  10. prowadzenie księgowości w oparciu o zasady określone w prawie finansowym,
  11. zbieranie składek członkowskich,
  12. składanie Walnemu Zebraniu Członków oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdania rocznego z działalności Zarządu i z wykonania budżetu,
  13. podpisywanie umów w imieniu Stowarzyszenia,
  14. organizacja konferencji, szkoleń, spotkań i innych wydarzeń w imieniu Stowarzyszenia.
 2. Do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu działający łącznie.
 3. W razie nieotrzymania absolutorium Zarząd podaje się do dymisji.


§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu następującym po wyborze nowego Zarządu, jego członkowie wybierają ze swojego grona Prezesa Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów. Kadencja Prezesa trwa 4 lata, analogicznie do kadencji Zarządu.
 4. W razie rażącego zaniedbywania obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia lub wystąpienia trwałej przeszkody w sprawowaniu jego funkcji, Zarząd może go odwołać z funkcji Prezesa podejmując stosowaną uchwałę bezwzględną większością głosów.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia, który jest także odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń Zarządu. Jeśli Prezes Stowarzyszenia nie zwoła posiedzenia Zarządu pomimo zawnioskowania o to przez dwóch członków zarządu, posiedzenie może zostać zwołane przez dwóch pozostałych członków Zarządu.
 6. W wypadku wystąpienia utrudnień w pełnieniu obowiązków Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu wyznaczy spośród członków Zarządu osobę odpowiedzialną za podjęcie określonych działań w jego imieniu.


§ 18

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na okres 4 lat. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Komisji, gdy rażąco narusza swoje obowiązki lub nadużywa uprawnień. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla powołania.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej po jej wyborze przez Walne Zgromadzenie, członkowie Komisji Rewizyjnej wybiorą ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zadaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest kierowanie jej pracami, w tym zwoływanie posiedzeń Komisji. W wypadku wystąpienia utrudnień w pełnieniu obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący wyznaczy spośród członków Komisji osobę odpowiedzialną za podjęcie określonych działań w jego imieniu.
 4. Jeśli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Komisji pomimo zawnioskowania o to przez pozostałych członków Komisji, posiedzenie może zostać zwołane przez pozostałych członków Komisji.
 5. W razie rażącego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego lub wystąpienia trwałej przeszkody w sprawowaniu jego funkcji, Komisja może go odwołać z funkcji Przewodniczącego, podejmując stosowną uchwałę.
 6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków  Komisji Rewizyjnej.
 7. Ustępujący członkowie Komisji pełnią swoją funkcję do ukonstytuowania się nowej Komisji.
 8. Jeżeli w toku kadencji zmniejszy się ustalony skład Komisji Rewizyjnej, to na zwolnione miejsce Walne Zebranie Członków wybiera nową osobę. Kadencja członków Komisji wybranych w ten sposób kończy się wraz z zakończeniem kadencji Komisji, zgodnie 18 ust. 7.


§ 19

Do obowiązków Komisji należą:

 1. kontrola działalności rzeczowej i finansowej Zarządu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami o usunięcie uchybień,
 3. uprawnienie do żądania od Zarządu wyjaśnień co do prowadzonej przez niego działalności,
 4. opracowanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i przedstawienie go Walnemu Zebraniu Członków najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po przeprowadzonej kontroli,
 5. opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu i z wykonania budżetu,
 6. składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 20

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.
 2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątków członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi odrębną księgowość.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


§ 21

 1. Dochody z majątku Stowarzyszenia powinny być przeznaczane na prowadzenie i utrzymanie Stowarzyszenia, w tym realizacje postawionych celów i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 2. O podziale i przeznaczeniu nadwyżki decyduje Walne Zebranie Członków.


§ 22

Źródła majątku Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
 3. dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 5. dochody z ofiarności publicznej,
 6. praca społeczna członków Stowarzyszenia.


§ 23

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarząd składa najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

Rozdział VI
Zmiany w Statucie, likwidacja Stowarzyszenia


§ 24

 1. Zmiany w Statucie wprowadzane są na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością bezwzględną głosów.


§ 25

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

 1. wskutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 15 członków zwykłych,
 2. w innych prawem przewidzianych przypadkach.


§ 26

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.